Informujemy, że w dniu 07 czerwca 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 530/313/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 05.04.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (UMOWA NR 2/MCPS/06/2022/A/PUZ-I).

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „Na wakacje po edukację”. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  144 600,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

 

Informacje:

Informacje udzielane są pod nr tel +48 574 770 747

lub adresem e-mail: kontakt@fundacjalafontaine.org

Skip to content