Statut

Fundacji “La Fontaine”

 § 1 [Postanowienia ogólne]
1. Fundacja „La Fontaine”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 lipca 2019 roku sporządzonym przez notariusza Krystiana Famurata (Repertorium A nr 4784/2019) Fundatorami są Pani Kaja Olechowska oraz Pani Anna Nowacka – Devillard.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, póz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną, przy czym uzyskuje ją z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową.
5. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
6. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
7. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo).
9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 2 [Cele Fundacji oraz formy działalności]
1. Celami Fundacji są:
(1) działania na rzecz wspierania edukacji, sportu, kultury, integracji społecznej, ochrony środowiska oraz ekologii, w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych, proekologicznych, terapeutycznych etc.;
(2) rozwój i budowa infrastruktury sportowej (hale sportowe etc.) oraz baz rekreacyjno-sportowych;
(3) wyrównywanie szans w edukacji, integracja społeczna i inne pokrewne;
(4) szerzenie integracji polsko-francuskiej;
(5) promowanie integracji europejskiej w aspekcie m.in. współpracy edukacyjnej i kulturalnej, upowszechniania sportu, ochrony środowiska;
(6) utworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy, know-how oraz wymianę doświadczeń;
(7) dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów mających na celu zapobieganie bezrobociu, ochronę środowiska i ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
(8) kształtowanie i upowszechnianie postaw proekologicznych;
(9) pomoc merytoryczna i doradztwo w zakresie edukacji, sportu, kultury oraz ekologii;
(10) inicjowanie, wspieranie oraz promocja projektów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i ekologicznych;
(11) współpraca ze podmiotami, organami administracji oraz organizacjami gospodarczymi, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
(12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
(13) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
(14) działalność charytatywna;
(15) ochrona i promocja zdrowia;
(16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
(17) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
(18) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
(19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
(20) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
(21) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
(22) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
(23) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
(24) wypoczynek dzieci i młodzieży;
(25) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
(26) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
(27) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
(28) turystyka i krajoznawstwo;
(29) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
(30) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
(31) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
(32) promocja i organizacja wolontariatu;
(33) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
(34) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
(35) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
(36) inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie projektów wspierających współpracę podmiotów publicznych oraz prywatnych, przyczyniających się do realizowania celów Fundacji.
2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:
(1) organizowanie i wspieranie działań i wydarzeń o charakterze edukacyjnym, sportowym, profilaktycznym i proekologicznym, terapeutycznym;
(2) działalność szkoleniowa, informacyjno-edukacyjna i wydawnicza, w tym w szczególności organizowanie warsztatów, szkoleń, zawodów, koncertów, spektakli, zbiórek, konferencji, kursów etc.;
(3) finansowanie badań naukowych,
(4) finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
(5) tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych,
(6) finansowanie produkcji filmów i audycji edukacyjnych,
(7) współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodo-wymi, szkołami, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele, w zakresie niezbędnym dla ich realizacji;
(8) organizowanie długofalowych form wsparcia, w tym finansowego, projektów mieszczących się w celach Fundacji;
(9) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji oraz udostępnianie wiedzy i informacji dotyczących zagadnień mieszczących się w celach Fundacji;
(10) działalność stypendialna i kredytowanie przedsięwzięć mieszczących się w celach Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 3 [Współpraca]
1. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może wchodzić w skład innych podmiotów, w tym fundacji, spółek, stowarzyszeń lub zrzeszeń. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych (w tym osób fizycznych działających w spółce cywilnej) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 4 [Majątek Fundacji]
1. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej, oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 5 [Dochody Fundacji]
1. Fundacja może czerpać również środki z innych źródeł, w tym w szczególności z:
(1) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne, mające swoje siedziby w Polsce i za granicą,
(2) zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub podmiot trzeci na podstawie odpowiednich zezwoleń,
(3) odsetek bankowych,
(4) dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,
(5) zaciąganych pożyczek i depozytów niewłaściwych,
(6) dochodów z działalności pożytku publicznego,
(7) działalności gospodarczej Fundacji.
2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości, mienie ruchome i inne aktywa.
3. Uzyskane przez Fundację środki mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej, w szczególności wskazując cel statutowy lub formę jego realizacji, na który mają zostać wykorzystane.

§ 6 [Organy Fundacji]
Organami Fundacji są Rada Fundatorów oraz Zarząd Fundacji.

§ 7 [Rada Fundatorów]
1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy.
2. Rada Fundatorów pełni obowiązki nadzorcze, stanowiące oraz kontrolne w Fundacji i jest najwyższym organem Fundacji.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundatorów należy:
(1) zmiana Statutu Fundacji, w tym celów Fundacji poprzez dodanie nowych, dookreślenie lub wykreślenie dotychczasowych;
(2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
(3) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu, w tym podziału kompetencji pomiędzy jego członków;
(4) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, w tym wysokości wynagrodzeń;
(5) zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności;
(6) zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
(7) przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
(8) wyrażenie zgody na jednorazowe wydatki Fundacji powyżej 20 000,00 zł, a także wydatki Fundacji przekraczających 60 000,00 zł w ciągu kwartału oraz na zawarcie jakiejkolwiek umowy, która powoduje odpowiedzialność całym majątkiem Fundacji, umowy poręczenia za zobowiązania podmiotów trzecich lub udzielenie gwarancji;
(9) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności, na podstawie których Fundacją zaciągnie zobowiązanie, nabędzie prawo o wartości powyżej 20 000,00 zł lub nieruchomość;
(10) powołanie pełnomocnika do reprezentacji Fundacji przy czynnościach prawnych lub w sporze z członkiem Zarządu;
(11) kontrola pracy członków Zarządu Fundacji;
(12) wyrażenie zgody na utworzenie i zniesienie oddziałów terenowych, zakładów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
(13) wyrażenie zgody na przystąpienie przez Fundację do innych podmiotów, w tym fundacji, spółek, stowarzyszeń lub zrzeszeń, a także na wystąpienie z tych podmiotów;
(14) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, rezerwowych i zapasowych;
(15) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
(16) przeprowadzanie przez Fundatorów lub przez osoby powołane przez nich, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
(17) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;
(18) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji;
(19) przeprowadzenie likwidacji Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę bieżącego zapotrzebowania, nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Zwołanie posiedzenia Rady Fundatorów następuje z inicjatywy Fundatorów lub na pisemny wniosek Zarządu.
5. Uchwały Rady Fundatorów mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie (w trybie obiegowym).
6. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

§ 8 [Zarząd Fundacji]
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub więcej osób.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:
(1) odwołania przez Fundatorów;
(2) rezygnacji z pełnienia funkcji; ta powinna zostać zakomunikowana pisemnie Fundatorom i Fundacji,
(3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
(4) śmierci,
(5) z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundatorów sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Fundator może być członkiem Zarządu.
5. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą obydwie Fundatorki.

§ 9 [Kompetencje Zarządu Fundacji]
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżo-nych do zakresu działania Rady Fundatorów i Fundatorów.
2. Zarząd w szczególności:
(1) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
(2) sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji;
(3) wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Fundatorów;
(4) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, w tym ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników;
(5) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundatorów;
(6) sporządza i przedstawia sprawozdania z działalności Fundacji, w tym roczny raport z działalności Fundacji kierowany do właściwego ministra sprawującego nadzór na Fundacją;
(7) wykonuje uchwały Rady Fundatorów;
(8) tworzy i znosi oddziały terenowe, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundatorów.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Zarząd jest jednoosobowy. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie (w trybie obiegowym).
4. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Fundacji oraz do podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są:
• do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) włącznie – każdy członek Zarządu samodzielnie;
• powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani oraz może przysługiwać im prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundatorów w uchwale.
6. W stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundatorów.
7. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10 [Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację]
• Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
• Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:
• 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
• 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
• 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 77.22.Z
• 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
• 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
• 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
• 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
• 93.12.Z Działalność klubów sportowych
• 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
• 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
• 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11 [Likwidacja Fundacji]
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podlega ona likwidacji.
2. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia jej z rejestru.
3. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Radę Fundatorów uchwały o likwidacji Fundacji. W toku likwidacji Fundacja posługuje się swoją nazwą z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji”. W uchwale ustala się także sposób reprezentacji Fundacji przez likwidatorów (Fundatorów) w okresie likwidacji. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek zgłoszenia faktu otwarcia likwidacji do rejestru.
4. Likwidatorzy w czasie likwidacji mają prawo prowadzenia sprawi i reprezentowania Fundacji oraz powinni:
(1) ogłosić o likwidacji Fundacji i wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w określonym terminie,
(2) sporządzić bilans likwidacyjny (na dzień otwarcia likwidacji) według wartości zbywczej składników aktywów;
(3) zakończyć bieżące interesy Fundacji,
(4) ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji; przy czym mogą oni podejmować nowe interesy – wyłącznie, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw w toku;
(5) po zakończeniu likwidacji, zgłosić wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru.
5. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu jej likwidacji powinien zostać przekazany na rzecz wybranej przez Radę Fundatorów fundacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.
6. Księgi i dokumenty zlikwidowanej Fundacji powinny zostać oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Rady Fundatorów (w braku wskazania, osobę taką wskaże sąd rejestrowy). O likwidacji Fundacji zawiadamia się właściwy urząd skarbowy.
Warszawa, dnia 29.08.2019 r.
______________                                                                            ___________________
Kaja Olechowska                                                                     Anna Nowacka-Devillard

Masz pytania – napisz do nas

zgoda

3 + 11 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content