Informujemy, że w dniu 08 lipca 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 723/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (UMOWA NR 16/MCPS/06/2022/A/PUZ-I)

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie „Masz prawo uzyskać wsparcie”. Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 56 100,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto 00/100).

 

Informacje:

Informacje udzielane są pod nr tel +48 574 770 747

lub adresem e-mail: kontakt@fundacjalafontaine.org

Skip to content