Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w imieniu którego działa Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 listopada 2022 r., znak: BM-I.0122.34.1.2022, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

 

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej finansuje zadanie w kwocie  1 500 000,00  zł (słownie: milion pięćset tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie   1 500 000,00  zł (słownie: milion pięćset tysięcy 00/100)

Skip to content