Akademia Rodzica 

Projekt jest skierowany do rodzin wymagających wsparcia, w tym rodzin dysfunkcyjnych, rodzin posiadających dzieci ze specjalnymi potrzebami, rodzin przechodzących kryzysy wychowawcze, w tym rodzin zastępczych.

Rolą programu jest osiągnięcie przez uczestniczące w nich rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi im dalsze wychowywanie dzieci, zapewni bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dostęp do lokalnych zasobów i możliwość korzystania
z przysługujących uprawnień.

Program będzie się składać z następujących elementów:

 

Indywidualne konsultacje psychologiczno/pedagogiczne dla rodziców wymagających wsparcia w procesie wychowawczym, specjalnych potrzeb dziecka, wzmacniania relacji etc.

Indywidualne konsultacje/terapia pedagogiczna/psychologiczna dla dzieci -zajęcia terapeutyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy specjalistycznej, w tym wsparcie wczesnego rozwoju.

Mediacje rodzinne i około rozwodowe. Podczas prowadzenia mediacji będą omówione problematyczne kwestie np. opieka nad dziećmi, zamieszkiwanie, kontakty z dziećmi, wspólne metody wychowawcze etc.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla rodziców– spotkania z terapeutą celem przepracowania problemów i traum, a także podwyższenia samooceny.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w podziale na 2 grupy wiekowe po 2 godziny na spotkanie odbywające się 1 raz w tygodniu.

Zajęcia terapeutyczne TUS (Trening Umiejętności Społecznych) -zajęcia dla dzieci w podziale na 2 grupy wiekowe po 2 godziny na spotkanie odbywające się 1 raz w tygodniu.

Warsztaty edukacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich, w tym: jak wspierać dziecko w nauce, zdrowe odżywianie dzieci, profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, profilaktyka cyberprzemocy, jak rozmawiać z dziećmi żeby nas słuchały, aktywne sposoby spędzania czasu z dzieckiem, rozwijające zabawy dla rodziców małych dzieci etc.

Spotkanie integracyjno-edukacyjne na rozpoczęcie projektu, dzięki któremu osoby objęte programem będą mogły się zintegrować i poznać szczegółowe cele projektu. Spotkanie będzie obejmowało rodzinne zabawy integracyjne i zabawy sportowe. Podczas spotkania dostępne będą stoiska eksperckie służące poradą z dziedzin pedagogiki, psychologii i prawa.

Pikniki kulturowo-edukacyjno-sportowe międzypokoleniowe pikniki mające na celu integrację i aktywne spędzanie wolnego czasu, podczas którego organizowane będą stoiska eksperckie, warsztaty rękodzieła, zawody sportowe.

Jednodniowe wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne– 3 wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne po
1 na każdy rok trwania programu. Miejsce wycieczki będzie wybierane wspólnie
z uczestnikami projektu w celu zapewnienia ich potrzeb edukacyjno-kulturowych.

Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży, podniesienie kompetencji rodzicielskich
i wychowawczych wśród rodziców biorących udział w programie, podniesienie samooceny, aktywizacja do działania i poczucie sprawczości wśród uczestników oraz integracja międzypokoleniowa między uczestnikami projektu.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

   

  Masz pytania – napisz do nas

  zgoda

  4 + 6 =

  Nazwa

  Fundacja
  „La Fontaine”

  Telefon

  +48 574 770 747

  Email

  kontakt@fundacjalafontaine.org

  Adres

  ul. Wandy Rutkiewicz 2
  02-956 Warszawa

  Dane podatkowe

  NIP: 9512490265

  KRS: 0000803867

  REGON: 38436053100000

  Nr rachunku bankowego: 

  14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

  Skip to content