Wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Projekt: Wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Termin realizacji zadania publicznego: 14.07.2023 – 15.12.2025

 
Celami realizacji zadania są:
1) wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2) ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich;
3) realizowanie programów z elementami diagnozy problemów, terapii i mediacji, dostosowanych do potrzeb konkretnych środowisk, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej;
4) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt obejmuje działania:
1. Przeprowadzenie  rekomendowanego programu profilaktycznego  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla opiekunów z rodzin zastępczych, opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, rodziców z rodzin znajdujących się w kryzysie.
Celem realizacji programu jest przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz niwelowanie szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w szczególności:

– zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży,
– podniesienie świadomości na temat uzależnień, ich przyczyn, zagrożeń i skutków, promocja zdrowego stylu życia.

2. Zorganizowanie spotkań grup wsparcia dla członków rodzin i/lub opiekunów, w tym rodzin zastępczych. 

Organizacja grup wsparcia dla członków rodzin i/lub opiekunów, w tym rodzin zastępczych, ma na celu zapewnienie emocjonalnego wsparcia, wymiany doświadczeń i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z opieką nad dziećmi.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w grupach wsparcia są różne i zależą od indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników. Przede wszystkim, spotkania w grupie umożliwiają nawiązanie kontaktu z innymi rodzicami/opiekunami, którzy są w podobnej sytuacji, co może pomóc w poczuciu zrozumienia i akceptacji. Wspólna wymiana doświadczeń, porad i strategii radzenia sobie z problemami pozwala na uzyskanie nowych perspektyw i pomysłów na rozwiązanie trudnych sytuacji.
Grupy wsparcia mogą również pomóc uczestnikom w zrozumieniu swoich własnych emocji i potrzeb, co może poprawić relacje z dziećmi i innymi członkami rodziny. Dzięki regularnym spotkaniom i omawianiu różnych tematów, uczestnicy mogą zyskać pewność siebie, poczucie kontroli nad sytuacją i poczucie własnej wartości jako rodzice/opiekunowie.

3. Zapewnienie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych indywidualnych i rodzinnych. 

Wsparcie psychologiczne/pedagogiczne dla rodzin zastępczych, rodzin w kryzysie i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich zapewni uczestnikom:
– Poprawę relacji w rodzinie – wsparcie psychologiczne i pedagogiczne może pomóc w poprawie relacji między członkami rodziny oraz zwiększyć ich zrozumienie dla siebie nawzajem.
– Poprawę umiejętności wychowawczych – rodzice i opiekunowie, którzy otrzymują wsparcie pedagogiczne, mogą zwiększyć swoje umiejętności wychowawcze, co pozwoli na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
– Zwiększenie samoświadomości – poprzez wsparcie psychologiczne, rodziny mogą zwiększyć swoją samoświadomość i zrozumienie własnych emocji, co pozwoli na lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi.
– Lepsze zrozumienie potrzeb dziecka – wsparcie pedagogiczne i psychologiczne może pomóc rodzicom i opiekunom w lepszym zrozumieniu potrzeb dziecka i dostosowaniu swojego podejścia w celu zapewnienia mu wsparcia i pomocy.
– Lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach – dzięki wsparciu psychologicznemu i pedagogicznemu, rodziny zastępcze i rodziny biologiczne mogą lepiej radzić sobie z trudnościami, takimi jak problemy wychowawcze, choroby, utrata pracy czy inne stresujące wydarzenia.
– Zwiększenie poczucia wsparcia i zrozumienia – członkowie rodzin zastępczych i rodzin biologicznych mogą poczuć się bardziej wspierani i zrozumiani dzięki udziałowi w grupach wsparcia oraz otrzymywaniu wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

4. Zorganizowanie weekendowych terapeutycznych wyjazdów rodzinnych – z możliwością korzystania z poradnictwa rodzinnego.

Wyjazdy mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery oraz wzmacnianie więzi między rodzinami, w tym rodzinami zastępczymi. Dzięki temu, rodziny poczują się bardziej zintegrowane, a wsparcie, które otrzymają w takiej społeczności, pozwoli im lepiej radzić sobie z trudnościami wychowawczymi. 

Wyjazd pozwoli na:

– Odpoczynek i relaks
– Wsparcie terapeutyczne
– Rozwój umiejętności wychowawczych
– Integracja społeczna 

Działania projektowe skierowane są do 
– rodzin zastępczych 
– rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym rodziny z osobami z niepełnosprawnością z gmin miejsko – wiejskich:
2023 – Nadarzyn
2024 – Konstancin Jeziorna
2025 – Lesznowola

Zapisy i więcej informacji:

+48 577 400 801

 

„Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

 

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #MCPS,  #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Nasze socialmedia o projekcie

Zapytaj o co chcesz

zgoda

9 + 6 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content