Regulaminy i polityka prywatności

Fundacji “La Fontaine”

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Strona fundacjalafontaine.org działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę fundacjalafontaine.org, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony fundacjalafontaine.org, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.0.344 t.j.),

2) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j.),

3) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.0.1360 t.j) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.fundacjalafontaine.org umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. USŁUGODAWCA – Fundacja La Fontaine, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa NIP: 9512490265, KRS: 0000803867, REGON: 38436053100000, adres poczty elektroniczne: kontakt@fundacjalafontaine.org, tel. +48 574 770 747
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy, który zadeklarował taką chęć, na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1) korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2) korzystanie z Newslettera,

3) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

1) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,

2) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer z dostępem do Internetu,

2) dostęp do poczty elektronicznej,

3) przeglądarka internetowa,

4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://fundacjalafontaine.org/regulaminy/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

2) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjalafontaine.org

3) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4) wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5) Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fundacjalafontaine.org

2) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe,

3) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,

4) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fundacjalafontaine.org korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Fundacji La Fontaine. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fundacjalafontaine.org, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fundacjalafontaine.org stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

—————————————————————————————————-

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez Fundację La Fontaine, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa,NIP: 9512490265, KRS: 0000803867, REGON: 38436053100000, adres poczty elektroniczne: kontakt@fundacjalafontaine.org , tel. +48 574 770 747
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w serwisie Internetowym https://fundacjalafontaine.org/ (dalej Fundacja).
 3. Fundacja jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2019.0.1781 t.j.) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://fundacjalafontaine.org/.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu Regulaminu serwisu www.
 5. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Usługobiorców i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Fundacja przestrzega przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.0.344 t.j.) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2022.0.1648 t.j).
 7. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Fundację, Usługobiorca zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu serwisu Internetowego („Regulamin”).

 

II. DANE OSOBOWE

 1. Fundacja jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celach marketingowych Fundacji, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 3. Fundacja oświadcza, że dane osobowe Usługobiorców, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
 1. w celu realizacji postanowień art. 6 RODO;
 2. w celu realizacji płatności on-line;
 3. w celu realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa wezwań urzędów i organów, w tym organów ścigania, sądów.
 4. Fundacja nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 5, Usługobiorca może skontaktować się z Fundacją poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@fundacjalafontaine.org
 7. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

III. PLIKI COOKIES

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy lub urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 2. Fundacja informuje, że Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Usługobiorcę niektóre z funkcji Serwisu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę.

IV. GOOGLE ANALYTICS

Fundacja korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się po na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Usługobiorca może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

V. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 1. Fundacja wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów www, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Serwisu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
 2. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
 3. nazwę stacji Usługobiorcy – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 4. nazwa Usługobiorcy podawana w procesie autoryzacji;
 5. czas nadejścia zapytania;
 6. pierwszy wiersz żądania http;
 7. kod odpowiedzi http;
 8. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
 10. informacje o przeglądarce Użytkownika;
 11. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 12. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami.
 13. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Serwisem Internetowym. Informacje te nie są udostępniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Usługobiorców.
 14. Fundacja może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Usługobiorcy Serwisu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@fundacjalafontaine.org
 2. Fundacja poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Serwisie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Usługobiorcom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail. Uważa się, że Usługobiorca wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Masz pytania – napisz do nas

zgoda

7 + 2 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content