Informujemy że w dniu  25 kwietnia 2023 r. Fundacja ,,La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 482/395/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” . W ramach zawartej umowy Fundacja ,,La Fontaine ” realizuje zadanie publiczne pod tytułem : ,,Działamy razem”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego finansuje zadanie w kwocie 273 740,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych i 00/100 ),

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi 273 740,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych i 00/100 ).

 

Skip to content