Informujemy, że w dniu 17 maja 2023r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 639/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18.04.2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień” (UMOWA NR 11/MCPS/05/2023/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pod tytułem: Program Rekomendowany „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,. Zarząd Województwa Mazowieckiego,  współfinansuje zadanie w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

Skip to content