Informujemy, że w dniu 11 lipca 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 724/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022r.  w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych  w obszarze  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 15/MCPS/07/2022/B/PSP). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.” Po lepsze jutro” . Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  58 500,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100).

Skip to content