Informujemy, że w dniu 11 lipca 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 831/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” (UMOWA NR 21/MCPS/07/2022/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „Czy wiesz, że..?”. Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Skip to content