Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2024 r. Fundacja La Fontaine zawarła umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 stycznia 2024 r., znak: BM-I-0122.9.1.2024.MK, na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansuje zadanie w kwocie 2 999 965,00 zł ( słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100 ). Łączna wartość zadania wyniesie 3 061 965 zł ( słownie: trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 00/100.

Skip to content