Informujemy że w dniu 19.04.2024 r. r. Fundacja ,,La Fontaine”zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 640/482/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”,  .W ramach zawartej umowy Fundacja ,,La Fontaine ” zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem „: „Wspólna Siła”,

Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Skip to content