Informujemy że w dniu  29.02.2024 r. Fundacja ,,La Fontaine” zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”.
Przedmiotem umowy jest finansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”  w terminie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024, zwanego  zadaniem –  „Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami” – edycja III.
PFRON finansuje realizację zadania w terminie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024, do łącznej wysokości 1 221 070,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).

Skip to content