Informujemy że w dniu 10.04.2024 r  r. r. Fundacja ,,La Fontaine”zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 640/482/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, .W ramach zawartej umowy Fundacja ,,La Fontaine ” zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem „: „Szkoła dla rodziców i wychowawców – rekomendowany program profilaktyczny”,

Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi 28 500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Skip to content