Informujemy, że w dniu 14 lipca 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 831/325/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” (UMOWA NR 68/MCPS/07/2022/A/PUZ-I).

W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „#TakDlaZdrowia”. Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie   33 500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Skip to content