Informujemy że w dniu  8 kwietnia 2024 r. Fundacja ,,La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została podpisana na mocy uchwały nr 573/480/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19.03.2024 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, .W ramach zawartej umowy Fundacja ,,La Fontaine ” zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem : Powiedz STOP – profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowuje  zadanie w kwocie 294 200,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100),

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi  336 800,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Skip to content