Informujemy, że w dniu 15.05.2023 r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 639/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18.04.2023 r.  w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych  w obszarze  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (UMOWA NR 06/MCPS/05/2023/A/PUZ-I). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt.” Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży”. Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). Łączna wartość zadania wyniesie  28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset 00/100).

Skip to content