Informujemy, że w dniu 25 maja 2022r. Fundacja „La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 450/311/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2022r. w sprawie wyboru ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” (UMOWA NR W/UMWM-UU/UM/ES/1884/2022). W ramach zawartej umowy Fundacja zrealizuje zadanie pt „Trening umiejętności społecznych,”. Zarząd Województwa Mazowieckiego  współfinansuje zadanie w kwocie 17 000,00 zł (słownie siedemnaście tysięcy zł). Łączna wartość zadania wyniesie  19 000,00 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy zł 00/100).

Skip to content